Tag: current affairs 31 july 2020

Current Affairs 31 July 2020

1. 2020 ജൂലൈയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ Youth Advisory Group on Climate Change- ൽ അംഗമായ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക- Archana Soreng 2. 2020 ജൂലൈയിൽ കുരുമല ടൂറിസം പദ്ധതി നിലവിൽവന്ന […]